Deklaracja dostępności


Oświadczenie w sprawie dostępności:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. S. Wyspiańskiego w Waganowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

Data publikacji strony internetowej: 23.02.2012 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2021 r. (nadal trwają prace nad dostosowaniem strony internetowej)

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej
prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osobą kontaktową jest Urszula Piwek, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Urszula Lisiakiewicz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 388-15-51. Na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

– dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

– wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej
   podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;

– wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół w Waganowicach jest 4 kondygnacyjny. Wejście główne oznaczono odpowiednimi tablicami informacyjnymi. Wejście główne nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście od strony parkingu posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach, wejście do sali gimnastycznej pozbawione jest barier architektonicznych, wejście do oddziału przedszkolnego nie posiada podjazdu, w tym miejscu wykorzystywane są rozwiązania alternatywne czyli stosowanie urządzenia wspomagającego poruszanie się tj. schodołaz.

Wejścia do obiektu są dobrze widoczne, oświetlone i zadaszone. Brak domofonu. Nawierzchnia prowadząca do wejść jest utwardzona, antypoślizgowa lub zabezpieczona gumami antypoślizgowymi. Szkoła zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Drzwi posiadają odpowiednie szerokości i łatwo się otwierają. Na korytarzach znajdują się miejsca do odpoczynku, przestrzeń korytarzy jest na tyle dostateczna, że umożliwia komunikację osób na wózkach inwalidzkich. Przy budynku jest parking z utwardzoną nawierzchnią. Na parkingu brak oznakowanego miejsca postojowego dla osoby z niepełnosprawnością.

Schody w budynku są proste i mają taki sam kształt. Przy schodach są poręcze. Schody i piętra nie posiadają dodatkowych oznaczeń.

Klienci w celu załatwienia swoich spraw nie mają potrzeby poruszania się po obiekcie. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze i jest dostępny dla każdej osoby. Szkoła posiada windę zewnętrzna dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do windy zmieści się osoba na wózku wraz z opiekunem.

Szkoła posiada pomieszczenia i toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w pomieszczeniach brak przycisków alarmowych.

Szkoła posiada dźwiękowy system powiadamiania alarmowego, czytelną drogę ewakuacji. Pracownicy zostali zapoznani z procedurą ewakuacji (ppoż). Przynajmniej 2 razy w roku odbywają się próbne ewakuacje i jeżeli wymaga tego sytuacja – ewaluowane są procedury.

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak dostępu do informacji w języku migowym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

BIP


Wolontariusze

Od grosika...


#TDTS