Samorząd Uczniowski

Zespołu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach

Rok szkolny 2019/2020

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodniczący: Aleksandra Dukat

Zastępca: Karolina Zaręba

Członkowie: Jakub Puchalski

                      Amelia Grzyb

                      Wiktoria Adamczyk

 

Opiekunowie SU:

mgr Piotr Sado

mgr Beata Margul

mgr Ilona Kawula

mgr Joanna Baranek

 

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentowanie ogółu uczniów.

- Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.

- Urzeczywistnianie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka.

- Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

 

Założenia na rok szkolny 2019/2020:


- Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

- Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu
  na rzecz szkoły i środowiska.

- Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu
  społecznym.

- Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.

- Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.

- Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.

- Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

- Profilaktyka – „Wpływ zdrowego odżywiania na zdrowie”.

- Propagowanie idei tolerancji międzynarodowej i międzykulturowej.

- Promowanie czytelnictwa.

- Dbanie o materialne dobro szkoły, estetykę i czystość pomieszczeń.

 

 

WRZESIEŃ:

- Kampania wyborcza i wybory przedstawicieli SU.

- Wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli Samorządu do planu pracy.

- Ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji.

- Przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły.

- Przygotowanie przez dziewczęta życzeń oraz skromnych upominków dla swoich kolegów z okazji Dnia
  Chłopaka.

- Wznowienie akcji "Szczęśliwy numerek".

- Nabór przedstawicieli do Pocztu Sztandarowego Szkoły.

 

PAŹDZIERNIK:

- Złożenie życzeń dla Grona Pedagogicznego oraz Pani Dyrektor z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

- Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystości ślubowania klas pierwszej szkoły podstawowej.

- Kontynuacja szkolnej akcji „Zdrowe odżywianie”.

 

LISTOPAD:

- Konkurs na projekt godła Samorządu Uczniowskiego w wersji elektronicznej.

- Wyjazd przedstawicieli SU na gminne obchody Dnia Niepodległości.

- Zabawa andrzejkowa.

- Wieczór filmowy.

 

GRUDZIEŃ:

- Zorganizowanie szkolnej akcji "Zdrowy Mikołaj”.

- Złożenie życzeń świątecznych Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły.

 

STYCZEŃ:

- Zabawa karnawałowa.

- Podsumowanie pracy SU za pierwszy semestr.

- Akcja "Bezpieczne ferie".

- Kiermasz używanych książek.

 

LUTY:

- Konkurs na najładniejszą kartkę walentynkową.

- Poczta walentynkowa.

 

MARZEC:

- Wieczór filmowy.

- Złożenie życzeń przez chłopców wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet.

- Pierwszy Dzień Wiosny: „Przebrany – niepytany”.

- Konkurs na czterowersowy rymowany wiersz zachęcający uczniów do używania zwrotów grzecznościowych.

 

KWIECIEŃ:

- Złożenie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych.

- Przygotowanie gazetki z okazji Dnia Ziemi promującej pozytywne postawy ekologiczne.

 

MAJ:

- Konkurs - zalety oraz zagrożenia płynące z użytkowania narzędzi komunikacyjno-informacyjnych.

- Udział w gminnych obchodach Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

CZERWIEC:

- Dzień Dziecka.

- Pożegnanie klasy VIII SP – dyskoteka.

- Przygotowanie upominków dla przedstawicieli SU opuszczających mury naszej szkoły.

- Podsumowanie pracy SU za cały rok szkolny.

- Sporządzenie sprawozdania z działalności SU.

 

 

CAŁY ROK SZKOLNY:

- Comiesięczne posiedzenia SU.

- Organizacja comiesięcznych spotkań całej społeczności uczniowskiej z Panią Dyrektor Szkoły oraz Gronem

  Pedagogicznym w formie apelu.

- Comiesięczne przeprowadzanie akcji „Zdrowe Śniadanie”.

- Aktualizacja informacji na stronie internetowej Szkoły.

- Prowadzenie zeszytu ewidencji wpływów i wydatków finansowych SU.

 

BIP


Wolontariusze

Od grosika...


#TDTS