Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
to jedyna tego rodzaju ogólnodostępna szkoła w Gminie Słomniki.

Zdjęcie przedstawia widok szkoły
Tworzą ją:

- Oddział Przedszkolny;
- Szkoła Podstawowa;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Organizujemy również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem głębokim oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci najmłodszych.

 

Zapewniamy:

- doświadczoną kadrę pedagogiczną;
- pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną;
- pomoc nauczycieli pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagodzy, surdopedagogodzy, specjaliści pedagogiki terapeutycznej, terapeuci
  biofeedback, neurologopeda);
- Grupę Wsparcia dla rodziców;
- współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Powiatu Krakowskiego w Krakowie i filią w Słomnikach;
- drugiego wychowawcę w klasie specjalnej;
- nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej;
- obiady (catering).

Zdjęcie zawiera kilka fotografii z życia szkoły   

     Proponujemy różne formy działalności:

     W szkole działają organizacje uczniowskie:

     - Samorząd Uczniowski;
     - Mały Samorząd Uczniowski;
     - 7 Drużyna Harcerska;
     - Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "Radosne Bratki";
     - Gromada Zuchowa "Iskierki";
     - Sekcja Sportowa Olimpiad Specjalnych "Koliber";
     - SKO;
     - Wolontariat;
     - Zespoły artystyczne "Promyczki", "Promyki" i "Przyjaciele".

     Wykorzystujemy różne metody i techniki m.in.:

     - biofeedback,
     - Metodę 18 struktur wyrazowych;
     - elementy Metody Krakowskiej J. Cieszyńskiej;
     - Metodę Anny Smoleńskiej;
     - elementy Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona;
     - elementy Metody Dobrego Startu;
     - Program rozwijający percepcję wzrokową "Wzory i Obrazki"
       M. Frostig, D. Horne;
     - elementy metod Ch. Knilla, W. Sherborne;
     - techniki relaksacyjne wg Jacobsona, Schultza;
     - elementy muzykoterapii, arteterapii, biblioterapii;
     - elementy SI.

     

  Szkoła dysponuje:

     - nowoczesną bazą dydaktyczną;
     - kompleksową opieką pedagogiczną, psychologiczną, terapeutyczną, logopedyczną i rehabilitacyjną;
     - oferuje pomoc dzieciom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami;
     - prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
     - prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
     - prowadzi zajęcia specjalistyczne.

Zdjęcie zawiera kilka fotografii z życia szkoły
Szkoła posiada:

- jasne, dobrze wyposażone (sprzęt audiowizualny,            tablica interaktywna), przytulne sale lekcyjne;
- świetlicę szkolną dla dzieci oczekujących na odwóz;
- pracownię komputerową;
- czytelnię i bibliotekę z centrum multimedialnym;
- gabinet do terapii biofeedback;
Zdjęcie zawiera kilka fotografii z życia szkoły- gabinet psychologa;
- gabinet logopedy;
- gabinet terapeutyczny;
- nowoczesną salę gimnastyczną;
- salę do rehabilitacji;
- salę zabaw;
- plac zabaw.Nasza szkoła to coś więcej...

- uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w licznych konkursach szkolnych, pozaszkolnych oraz zawodach sportowych;
- biorą udział w wielu wycieczkach, wyjazdach do kina, teatru, opery;
- corocznie organizowane są różnego rodzaju spotkania, akcje, kiermasze, imprezy w tym charytatywne;
- w czasie ferii zimowych wyjeżdżają w góry na narty, latem odkrywają uroki Polski;
- szkoła jest partnerem Stowarzyszenia Razem dla Waganowic (pozyskiwanie środków na zajęcia dodatkowe);
- prowadzi zajęcia sportowe;
- corocznie Klub sportowy "Koliber" organizuje Międzyszkolny Mityng Lekkoatletyczny i inne zawody sportowe;
- prowadzi zajęcia artystyczne;
- działają zespoły wokalne i zespół muzyczny;
- prowadzone są koła zainteresowań;
- organizuje wyjazdy na basen;
- współpracuje z Chorągwią Krakowską ZHP i Hufcem Podkrakowskim;
- realizuje projekty patriotyczne;
- uczniowie publikują swoje prace w szkolnych gazetkach, na stronie internetowej szkoły, w prasie lokalnej;
- realizuje własne programy autorskie dotyczące profilaktyki, zajęć artystycznych i kształcenia specjalnego;
- realizuje zadania z doradztwa zawodowego;
- współpracuje z wyższymi uczelniami, organizuje wyjazdy do laboratoriów;
- współpracuje z MGCK w Słomnikach;
- prowadzone są zajęcia z przedsiębiorczości w tym GROSIK.