Obraz "Autoportret", Stanisław Wyspiański,1902

STANISŁAW WYSPIAŃSKI
1869-1907


1869 - 15 stycznia w Krakowie urodził się Stanisław Wyspiański, pierwsze dziecko Franciszka i Marii z Rogowskich. Miało to miejsce w domu
           przy ulicy Krupniczej 14 (obecnie 26). 7 lutego - chrzest Stanisława Wyspiańskiego.

1875 - Umiera Tadeusz Wyspiański, młodszy brat Stanisława. Stanisław Wyspiański rozpoczyna naukę w Szkole Ćwiczeń przy Seminarium
           Nauczycielskim Męskim, mieszczącej się w pałacu Larischa. Kolegami Wyspiańskiego są Józef Mehoffer i Henryk Opieński, przyszły
           kompozytor.

1876 - 18 sierpnia umiera matka Stanisława Wyspiańskiego. Dalsza nauka w Szkole Ćwiczeń.

1879 - W marcu Stanisław Wyspiański kończy naukę w Szkole Ćwiczeń, we wrześniu rozpoczyna naukę w Gimnazjum Św. Anny w Krakowie,
           najstarszym gimnazjum polskim zwanym dawniej Collegium Nowodworskiego.

1880 - W jesieni Stanisław Wyspiański przeprowadza się do domu wujostwa Stankiewiczów przy ul. Kopernika 1, przechodząc pod ich opiekę.

1884 - Stanisław Wyspiański wpisuje się jako słuchacz nadzwyczajny do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, na Oddziale Rysunku. Początki
           znajomości i przyjaźni z Lucjanem Rydlem.

Obraz fragmentu polichromii z kościoła oo. Franciszkanów w Krakowie, Stanisław Wyspiański,18951887 - Złożenie egzaminów maturalnych. Podróż
           artystyczna po Galicji Wschodniej. Podróż
           przyniosła dużą liczbę rysunków, który zdobyły
           uznanie Jana Matejki. W październiku
           Wyspiański rozpoczyna studia w Szkole Sztuk
           Pięknych - Oddział Rysunku
           - oraz równocześnie na Uniwersytecie 
           Jagiellońskim - Wydział Filozoficzny
           - słuchając wykładów z historii sztuki, historii
           Wielkiej Rewolucji Francuskiej, historii Polski,
           Rzymu i Niemiec oraz wykładów o Dantem;
           uczestniczy też w pracach uniwersyteckiego
           Kółka Estetyków.

1889 - W kwietniu prezydent miasta Krakowa przyznaje Stanisławowi Wyspiańskiemu stypendium Zubowskiego w wysokości 150 zł reńskich
           na rok. Od 15 września do końca roku Stanisław Wyspiański pracuje wraz z Janem Matejką przy wykonaniu nowej polichromii Kościoła
           Mariackiego w Krakowie. Kierownikiem robót jest Tadeusz Stryjeński. Liczne rysunki ukazujące m. in. pracę przy wykonywaniu
           polichromii oraz detale architektoniczne i rzeźbiarskie kościoła, m. in. odrysy figur i ornamentów z ołtarza Wita Stwosza. Przeniesienie
           Wyspiańskiego na czwarty rok w Szkole Sztuk Pięknych i przyznanie mu stypendium Wydziału Krajowego na studia za granicą.
           Występy w teatrze amatorskim w przedstawieniu Paillerona Nieśmiały, w którym odtwarza główną rolę.

1890 - Dalsze prace przy wykonywaniu polichromii w Kościele Mariackim. 1 marca wyjeżdża Wyspiański - za namową i przy pomocy
           Tadeusza Stryjeńskiego, a wbrew zdaniu Matejki - w pierwszą podróż zagraniczną. Wiedzie ona przez Wiedeń, Wenecję, Padwę,
           Weronę, Mantuę, Mediolan, Bazyleę, Como, Lucernę do Paryża. Powrót przez Niemcy, Wielkopolskę i Śląsk (zwiedza niemieckie
           katedry romańskie; styka się tutaj z teatrem wagnerowskim). Dwa wczesne autoportrety rysunkowe (jeden powstał w Pradze).

1891 - Praca nad projektami witraży dla Kościoła Mariackiego w Krakowie. 11 maja Stanisław Wyspiański wyjeżdża ponownie do Paryża.
           Tu żywo interesuje się teatrem. W lipcu Wyspiański i Mehoffer rozpoczynają studia w zakresie malarstwa olejnego w prywatnej
           pracowni tzn. Akademii Colarossi.

1892 - Pobyt w Paryżu. Próby literackie - trylogia dramatyczna Podzamcze - Wawel, Fantazja, Idea. Teksty te nie dochowały się. Stanisław
            Wyspiański otrzymuje stypendium im. Matejki na kształcenie się w malarstwie za granicą, w wysokości 500 zł reńskich.
            17 października powrót do Krakowa. Od 22 października do 8 listopada pobyt we Lwowie w związku z zakończeniem prac
            nad projektem witraża Śluby Jana Kazimierza dla tamtejszej katedry.

Obraz witrażu "Bóg Ojciec – Stań się!" z kościoła oo. Franciszkanów w Krakowie, Stanisław Wyspiański,1897-1904


1893
- 10 lutego ponowny przyjazd do Paryża. Dramat - libretto operowe Daniel (lipiec).
            Pierwsza wersja Warszawianki (sierpień). Scena dramatyczna Królowa Korony
            Polskiej (listopad). Wyjazd do Lwowa z kartonami witrażowymi dla katedry i ich
            pokaz w sali Politechniki Lwowskiej. Obrazy: Dziewczynka gasząca świecę,
            Chłopiec z kwiatem. Rysunek Annah (modelka Gauguina).

 

1894 - 17 marca czwarty już wyjazd do Paryża. Zamieszkuje w pracowni Paula Gauguina
            przy Avenue de Maine. Praca nad dramatem Meleager. Przed 1 listopada powrót
            do Krakowa. Obrazy: Planty o świcie, Planty w nocy, Weranda. Polonia - projekt
            witraża dla katedry we Lwowie. Portret Lucjana Rydla, Śmierć matki.

 
1896 - Początek prac w kościele Franciszkanów. Dalsze prace nad witrażami
           dominikańskimi. Ćwiczenia rzeźbiarskie. Szkice dekoracji kościoła w Bieczu.
           W maju i w czerwcu częste wycieczki po okolicach Krakowa - Bielany, Panieńskie
           Skały, Krzemionki, Przegorzały, Zabierzów, Kalwaria - liczne studia i rysunki
           kwiatów i roślin - tzw. Zielnik. Początek pracy nad dramatem Legenda. Rysunki
           do Iliady Homera. Wyspiański otrzymuje zamówienie na szkic polichromii kościoła
           św. Krzyża w Krakowie; okazuje się nieaktualne w związku z odkryciem - podczas
           prac restauratorskich - oryginalnej polichromii z XVI w. Prace w tym kościele. Kopie
           oryginalnej polichromii.

 


1897
- Dalsze prace w kościele Św. Krzyża. Praca nad witrażami do kościoła Franciszkanów w Krakowie. Wyspiański jest współzałożycielem
           Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Ukończenie Legendy I . Ukończenie dramatu Meleager. Praca nad dramatem
           Protesilas i Laodamia. Wyspiański pokazuje na wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Sukiennicach 35 swoich pasteli.
           Pozytywna recenzja w "Nowej Reformie". Dalsze studia roślin. We wrześniu początek współpracy z tygodnikiem Życie. 1 października
           na wystawie Towarzystwa Sztuka we Lwowie Wyspiański wystawia m. in. kartony witrażowe do kościoła Franciszkanów w Krakowie
           oraz ilustracje do Iliady. Obrazy: Skarby sezamu, Głowa Żyda, Portret Zenona Parviego, Żywioły - projekt dekoracji kościoła
           Franciszkanów w Krakowie.

1898 - W pierwszych dniach lutego krótki pobyt w Warszawie z okazji wystawy konkursowej Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, na której
           pokazywał swoje projekty witraży. W kwietniu w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazuje się nakładem autora Legenda I
           stanowiąca debiut literacki Wyspiańskiego. Wyspiański wraz ze Stanisławem Przybyszewskim obejmuje redakcję Życia jako kierownik
           artystyczny tego pisma. W Życiu - numery 45 z 26 listopada i 46 z 3 grudnia - ukazuje się drukiem Warszawianka. 26 listopada
           premiera Warszawianki w teatrze krakowskim za dyrekcji Tadeusza Pawlikowskiego. Jest to pierwsze wystawienie teatralne sztuki
           Wyspiańskiego. Reżyserował i grał rolę Starego Wiarusa Ludwik Solski. Obrazy: Chochoły (1898 -1899), Portret Kazimierza
           Lewandowskiego. Ukazuje się drukiem dramat Meleager.

1899 - Dramat Lelewel dedykowany dyrektorowi Pawlikowskiemu wystawiony 20 maja w teatrze krakowskim. W Przeglądzie Polskim
            i w osobnej odbitce ukazuje się tragedia Protesilas i Leodamia. W Życiu publikacja tragedii Klątwa; także osobna odbitka książkowa.
           Obraz: Portret Jerzego Żuławskiego.

1900 - Praca nad dramatem Noc Listopadowa (scena pożegnania Demeter z Korą). Pierwsze szkice witraży wawelskich. Dramat Legion.
           Publikacja rapsodu Kazimierz Wielki w dodatku do Czasu. Publikacja rapsodu Bolesław Śmiały w Krytyce. 18 września ślub z Teofilą
           Spytkówną, służącą u ciotki Stankiewiczowej. 20 listopada w Kościele Mariackim w Krakowie ślub Lucjana Rydla z Jadwigą
           Mikołajczykówną i weselne uroczystości w dworku Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach. Obraz: Główka Helenki.

Obraz "Dziewczynka z wazonem z kwiatami", Stanisław Wyspiański,19021901
- Praca nad Weselem. 16 marca premiera
           Wesela w teatrze krakowskim. Na przełomie
           kwietnia i maja ukazuje się w Drukarni
           Uniwersytetu Jagiellońskiego - nakładem
           własnym autora - Wesele. 31 października
           inscenizacja Dziadów Adama Mickiewicza
           w teatrze krakowskim. 10 listopada umiera
           Franciszek Wyspiański, ojciec artysty.

 


1902
- Praca nad Wyzwoleniem (3 akt). Rapsody: Piast, Święty Stanisław, Henryk Pobożny pod Legnicą, fragment Wernyhory. Publikacja
           pierwszych fragmentów Nocy Listopadowej w czasopismach Krytyka i Czas. Wyspiański zostaje mianowany docentem na wydziale
           sztuki dekoracyjnej i kościelnej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Projekt witraża z przedstawieniem Bł. Salomei dla kościoła
           Franciszkanów w Krakowie. Praca nad witrażem Kazimierz Wielki dla katedry na Wawelu. Praca nad dramatami Wyzwolenie
           i Noc Listopadowa. Obrazy: Autoportret, Portret żony, Dziewczynka z dzbankiem.

1903 - 10 stycznia ukazuje się w druku Wyzwolenie. 28 lutego premiera Wyzwolenia na scenie teatru krakowskiego z udziałem Stanisławy
            Wysockiej (Muza). Konrada grał Andrzej Mielewski. 25 kwietnia premiera dramatu Protesilas i Laodamia w teatrze krakowskim
            z udziałem Heleny Modrzejewskiej. 7 maja premiera Bolesława Śmiałego w teatrze krakowskim w inscenizacji Wyspiańskiego
            i w zaprojektowanych przez niego dekoracjach i kostiumach. Rolę Krasawicy odtwarzała Władysława Ordonówna. 25 czerwca
            ukazuje się w druku dramat Bolesław Śmiały. Praca nad dramatem Achilleis. W jesieni dalsze pogorszenie się stanu zdrowia. Praca
            nad dramatami Akropolis i Noc Listopadowa. 22 grudnia ukazuje się w druku dramat Achilleis. Obraz: Portret Władysławy Ordonówny
            w roli Krasawicy.

1904 - 26 stycznia premiera Legendy II w teatrze lwowskim. 29 marca ukazuje się w druku dramat Akropolis. 6 maja ukazuje się w druku
           dramat Legenda II. Prace przy dekoracji Domu Towarzystwa Lekarskiego przy ul. Reja w Krakowie - m. in. balustrada z motywem liści
           kasztanowca w klatce schodowej. Urządzenie Świetlicy Towarzystwa Sztuki. Projekty mebli dla Tadeusza Żeleńskiego. Praca nad
           dramatem Weimar 1829 pisanym po niemiecku. Prace nad dramatem Skałka. Po opuszczeniu Wawelu przez austriackie władze
           wojskowe Wyspiański opracowuje wraz z architektem Władysławem Ekielskim plan zabudowy wzgórza wawelskiego, tzn. wawelską
           Akropolis. Projektowano tam m.in. odbudowanie zburzonych gotyckich kościołów i wzniesienie nowych gmachów, m.in. Polskiego
           Sejmu, Muzeum Narodowego, Akademii Umiejętności, Pałacu Biskupiego i Teatru Greckiego. Praca nad dramatem Powrót Odysa.
           Praca nad studium o Hamlecie. Obrazy: Autoportret z żoną, Portret żony z synkiem. Rysunki do Legendy, Lalki Bolesławskie, Śpiący
           Staś.

Obraz "Portret artysty z żoną", Stanisław Wyspiański,1904
1905
- Zgłoszenie rezygnacji z docentury w Akademii
           Sztuk Pięknych w Krakowie. W lutym
           Wyspiański spotyka się z Józefem Piłsudskim.
           W marcu ukazuje się studium o Hamlecie
           dedykowane Autorom Polskim. Wyspiański
           zostaje radnym miejskim z listy Komitetu
           Demokratycznego Polskiego. Zakończenie
           prac nad dekoracją Domu Towarzystwa
           Lekarskiego - witraż Apollo, balustrada
           z motywem liści kasztanowca. Dalsze
           pogarszanie się stanu zdrowia.
           Obrazy: Krajobraz z Rudawą, Macierzyństwo,
           Portret Józefa Feldmana, cykl pejzaży Widok
           na Kopiec Kościuszki.


1906
- Przekład piątego aktu dramatu Woltera Zaira opublikowany w dzienniku Nowa Reforma. Praca nad dramatem Skałka. Krakowska
           Akademia Umiejętności przyznaje Wyspiańskiemu nagrodę za cykl pejzaży z widokiem na Kopiec Kościuszki. W lipcu Wyspiański
           przenosi się z Krakowa do zakupionego przez siebie domu we wsi Węgrze. Przedstawienia Wesela w Łodzi i Warszawie (akt I
           i fragmenty aktu II). Na wystawie w Wiedniu pokaz projektu witraża Kazimierz Wielki. Wyspiański otrzymuje nominację na profesora
           Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

1907 - Publikacja dramatu Zygmunt August w czasopismach Przegląd Powszechny i Krytyka. W marcu ukazują się w druku: dramat Powrót
           Odysa - nakładem autora - i przekład Cyda. Ukazuje się w druku - nakładem autora - tragedia Sędziowie. W lecie nieoczekiwana
           poprawa stanu zdrowia. Wyspiański niszczy część swego dorobku artystycznego, m.in. Szkice rysunkowe do witraży wawelskich.
           Na niedługo przed śmiercią Wyspiańskiego - 26 października - premiera Cyda Corneille'a - Wyspiańskiego w teatrze krakowskim.
           W roli Infantki wystąpiła Irena Solska.

     28 listopada Stanisław Wyspiański umiera w prywatnej lecznicy prof. Maksymiliana Rutkowskiego w Krakowie, przy ul. Siemiradzkiego. Wystawienie trumny z ciałem Wyspiańskiego w krypcie kościoła Pijarów. 2 grudnia pogrzeb Stanisława Wyspiańskiego w Kościele Mariackim i złożenie trumny w Krypcie Zasłużonych na Skałce.